Tue. Mar 26th, 2019

विराटनगर समाचार

radheshyam-money-transfer

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

eSfFkyh Nh fefFkykokl gej– vkbc tkma djuh esa xkma ltuk– vkfn eSfFkyh yksdfiz; xhr ls fojkVuxj ds egsUnz eksjax D;kEil laxhre; cuk jgkA ekSdk Fkk eSfFkyh efgyk lsok lfefr ds }kjk thfr;k ioZ ds ekSd sij vk;ksftr lkaLd`frd dk;ZØe dk mn~?kkVu eq[; vfrfFk e/ks’kh tukf/kdkjh Qksje ds dsUnzh; lnL; ikoZrh ;kno fof’k”V vfrfFk lektlsoh jkekdkar >k lfgr vfrfFk;ksa us nhi izTofyr dj fd;kA dk;ZØe dk ‘kq:vkr efgyk,a us Lokxrxku ls dhA blds ckn dks’kh fo/kk eafnj] enj Vjslk Ldqy] vjfudks cksfMax ds Nk=kvksa us ,d ls c<+dj ,d fjdkWfMZax Mkal izLrqr dh vkSj n’kZdksa dks ea=eqX/k fd;kA chjiqj ls igqaph xkf;dk Lusgk >k dk izLrqfr dks Hkh yksxksa us ljkgkA dk;ZØe esa eap lapkyu jk/kk eaMy] ekyk feJk la;qDr :i ls dj jgh FkhA

 jogbaniusiky jk”Vªh; ekjokM+h efgyk laxBu dk fprou us ukjk;.kx<+ laiUu rhljk egkf/kos’ku esa fojkVuxj dh jpuk jkBh v/;{k in ij loZlEefr ls p;u dh x;hA egkf/kos’ku esa usiky ds yxHkx 29 ftyk ls ekjokM+h efgykvksa dk lgHkkfxrk FkkA vf[ky Hkkjr o”khZ; ekjokM+h efgyk laxBu dh v;/{k fLerk pspkuh ds ekStwnxh esa laiUu mDr vf/kos’ku esa izHkkr eguksr dks egklfpo in ij p;u fd;k x;k gSA laxBu ds dk;ZdrkZvksa us crk;k fd fuokZfpr vf/kdkfj;ksa dk dk;kZdky rhu o”kZ dk gksxkA uo fuokZfpr jpuk us crk;k fd tYn gh laxBu dk foLrkj dj 25 lnL;okyh dsUnzh; lfefr dk xBu fd;k tk;sxkA blls iwoZ uo fuokZfpr v/;{k mDr laxBu ds mik/;{k in ij FkhA jksVjh Dyc lfgr ntZuksa lkekftd laxBuksa ls tqM+h o lfØ; jpuk ds mDr in ij p;u fd;s tkus ij fojkVuxj ds fofHkUu la?k laLFkk us mUgsa ‘kqHkdkeuk,a nh gSA

 

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of